It was on a heavy foggy afternoon at the tea farm in Dalat! …


[ad_1]

It was on a heavy foggy afternoon at the tea farm in Dalat! #niceexperiments
#dalat #foggyafternoon #teafarm #cold #lowtempreture #vietnam #caudatfarm #around #travel #photo #photos

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *