Go rest yourself, taste good air, touch vivid sky beyond eye…


[ad_1]

Go rest yourself, taste good air, touch vivid sky beyond eyes, still somewhere on Earth worth to be cared

#Dalat #wanderlust #tea #field #river #sky #random #freedom #lonesome #Caudat

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *