Fresh tea leaves ready for harvest! O and the civet cat’s we…


[ad_1]

Fresh tea leaves ready for harvest! O and the civet cat’s were just around the corner eating our coffee beans just to shit them out and made a delicious cup of coffee. #vietnam #dalat #caudat #tea #greentea #oolongtea #earlgray #coffee #civetcat #civetcoffee

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *