Check out this burner, it runs off rice husks, coffee husks …


[ad_1]

Check out this burner, it runs off rice husks, coffee husks or both. Developed in Dalat, Vietnam and accessible for locals to use as a stove or in this case an improve coffee roasting flame. Check out pics to follow #coffee #vietnam #specialtycoffee #caudat #roasting

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *