Camellia sinensis (tea plant) draws mesmerising parallel lin…


[ad_1]

Camellia sinensis (tea plant) draws mesmerising parallel lines into the hillsides near Da Lat – Vietnam

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “Camellia sinensis (tea plant) draws mesmerising parallel lin…”

  1. #Vietnam #tea #tra #cha #vietnamesetea #teamerchants #teatraders #dalat #oolong #lines #green #oolongtea #black #blacktea #greentea #camellia #sinensis #camelliasinensis #teaplant #bush #hills #mountains #caudat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *