Another view of Cau Dat, a very special good smelling of tea…


[ad_1]

Another view of Cau Dat, a very special good smelling of tea leaves 🍵
#southvietnam #centralhighlands #lamdongprovince #dalat #mybelovedalat #caudat #caudateahills #caudattown #greengreentealeaves #lovegreen #goodsmell #tealeaves #caudattealeaves #pose #aftertherain #enjoythenight #enjoyeverymoment #together #withfriends

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *