After 30 bumpy mins through the forest on the back of a moto…


[ad_1]

After 30 bumpy mins through the forest on the back of a motorbike, this beatific valley of coffee emerged! Huge thanks Long of @shincoffeehcm for showing me where some of the finest coffee in Vietnam is grown! 🌱➡️☕️ #coffee #adventure #CauDat #Vietnam #travel #explore #wanderlust #everonwards

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *