Duyên là do trời định Nắm hay buông là do tay người!!!∆∆∆ …


[ad_1]

Duyên là do trời định
Nắm hay buông là do tay người!!!∆∆∆ #caudatfarm #september #2018

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *